Milk



شیر پاستوریزه به دو صورت ساده و طعم دار در بسته بندی های متفاوت ارائه می گردد
شیر ساده در بسته بندی های زیر
- کم چرب پاکتی در وزن 900 گرم
- نیم چرب لیوانی در حجم 200 سی سی
- نیم چرب پاکتی در وزن 900 گرم
- پرچرب بطری در وزن 950 گرم


وشیر طعم دار با بسته بندی های
- کم چرب و با طعم کاکائویی لیوانی
- کم چرب و با طعم کاکائویی پاکتی